Statut Občanského sněmu Čech, Moravy a Slezska – nadačního fondu pro rozvoj občanské společnosti

(dle §4 odst. 1 zák. 227/1997 Sb.)

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 - Název, sídlo a IČO nadačního fondu

a) Název nadačního fondu zní: Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska – nadační fond pro rozvoj občanské společnosti (dále jen „nadační fond“)

b) Sídlo nadačního fondu: Ostrava – Vítkovice, Vrázova 1282/5, PSČ 703 00

 

Článek 2 – Vznik nadačního fondu

a) Nadační fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku dne 25. 5. 2012 vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka číslo 1037.

b) Přidělené IČO nadačního fondu: 294 44 845

c) Zřizovateli nadačního fondu jsou dvě fyzické osoby:

Ing. Libor Mikš, narozen 18. 11. 1958, bytem Na Vizině 1700/24, Slezská Ostrava, PSČ 710 00,
Josef Orszulík, narozen 20. 6. 1930,bytem Vrázova 1282/5, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00.

 

Článek 3 - Vymezení účelu nadačního fondu

a) Ověřování již hotových a vytváření nových prakticky ověřitelných modelů občanské společnosti s posílením funkčnosti obecní samosprávy a osobní zodpovědnosti s důrazem na morální aspekty ve všech oblastech společenského života jako nezbytného předpokladu zdravého rozvoje každého občana.

b) Vývoj progresivních technologií potřebných pro zvýšení soběstačnosti jednotlivých obcí a regionů.

c) Seberealizace a zapojení do společenského života osob se sníženou schopnosti nebo možností společenského uplatnění.

d) Podpora nakladatelské a publikační činnosti jako jedné z forem, jak potřebné myšlenky a poznatky předchozích bodů dostat k širší veřejnosti.

 

Článek 4 - Zrušení a likvidace nadačního fondu

a) Nadační fond může být zrušen z důvodů stanovených zákonem.

b) Rozhodnout o zrušení nadačního fondu lze pouze

  1. rozhodnutím o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
  2. rozhodnutím o dosažení účelu nadačního fondu.

c) Likvidace nadačního fondu bude provedena v souladu s ustanoveními zákona.

HLAVA II
MAJETEK NADAČNÍHO FONDU A JEHO POUŽITÍ

Článek 5 - Majetkové vklady

Majetkový vklad nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 1000 Kč, které vložili oba zřizovatelé, každý ve výši 500 Kč.

 

Článek 6 - Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

a) Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám v souladu s účelem nadačního fondu, a to na základě doporučení člena správní rady, nebo na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek. Přednost mají zejména projekty umožňující konkrétní a praktické odzkoušení funkčnosti pravidel, na nichž je občanská společnost budována, co nejširšímu okruhu zájemců.

b) Uchazeči o nadační příspěvek podávají žádosti písemně. V žádosti uvedou na jaký účel je nadační příspěvek požadován a v jaké výši, případně zda je na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.

c) O poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje správní rada, která je oprávněna požádat žadatele o doplnění žádosti. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost jako by nebyla podána.

d) Žádosti a návrhy na udělení nadačních příspěvků lze podávat celoročně.

e) Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadačním fondem a příjemcem. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet příjemce, popř. vyplacen v hotovosti. Movité věci jsou předány osobně příjemci, nebo jím zmocněné osobě.

f) Prostředky nebo jiné plnění poskytnuté z nadačního fondu jsou účelově vázány a ten, komu byly poskytnuty, je povinen je použít podle stanovených podmínek. V opačném případě může nadační fond požadovat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho náhradu.

g) Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady, revizorovi nebo osobám jim blízkým.

 

Článek 7  - Pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu

a) Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmějí v rozhodném období převýšit 50 % (padesát procent) majetku nadačního fondu.  Rozhodným obdobím je kalendářní rok.

b) Náklady související se správou nadačního fondu musí nadační fond vést odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků a zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu.

 

Článek 8 - Hospodaření nadačního fondu

a) Prostředky pro realizaci účelu nadačního fondu a zajištění své činnosti bude nadační fond získávat zejména z nadačních darů dalších fyzických a právnických osob, výnosů majetku nadačního fondu, výnosů benefičních akcí, veřejných sbírek dalších aktivit v souladu s §23 odst. 1 zák. 227/1997 Sb.

b) Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

c) Nadační fond vede účetnictví podle příslušných právních předpisů.

d) Nadační fond vypracovává výroční zprávu do 30. června následujícího kalendářního roku.  Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu.

HLAVA III
ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Článek 9 - Správní rada

a) Správní rada nadačního fondu má v souladu s §11 odst. 1 zákona číslo 227/1997 Sb. tři členy.

b) Prvními členy správní rady jsou:

Ing. Jaroslav Hauser, CSc. nar. 15. 7. 1960, Jurkovičova 253/10, Brno, Lesná, PSČ 638 00.
Petr Hradil nar. 30. 10. 1964, bytem Chelčického 831, Zlín, Malenovice, PSČ 763 02,
Ing. Libor Mikš nar. 18. 11. 1958, bytem Na Vizině 24, Ostrava, Slezská Ostrava, PSČ 710 00.

c) Funkční období není časově omezeno, §13 odst. 2 zákona číslo 227/1997 Sb. se neuplatní.

d) Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně 2x ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to písemně alespoň dva členové správní rady nebo revizor.

e) Pokud jeden ze členů správní rady odstoupí nebo bude odvolán, případně zemře, zbylí členové správní rady zvolí člena nového.

f) Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen.

g) K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je nutný souhlas všech členů správní rady, v ostatních záležitostech stačí nadpoloviční většina.

h) O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající.

i) Členu správní rady přísluší nárok na odměnu a na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

j) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:

  1. poskytování nadačních příspěvků,
  2. ustavení poradních orgánů nadačního fondu,
  3. vydání vnitřních předpisů nadačního fondu.

Čl. 10 - Způsob jednání jménem nadačního fondu

a) Správní rada jedná jménem nadačního fondu takto:

  1. V záležitostech vedoucích k výdajům přesahujícím částku 10.000 Kč jedná a podepisuje jménem nadačního fondu předseda správní rady, nebo dva členové správní rady společně.
  2. V ostatních záležitostech jsou oprávněni předseda i členové správní rady jednat samostatně.

b) Správní rada je oprávněna zmocnit k zastupování nadačního fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) konkrétního člena rady nebo i třetí osobu.

 

Článek 11 – Kontrolní orgán

a) Dozorčí rada nadačního fondu se neustavuje, působnost dozorčí rady bude vykonávat revizor.

b) Funkcí prvního revizora byl pověřen:

Ing. Petr Holý, narozený 18. 8. 1976, bytem Gregorova 1385/8, Nový Jičín, PSČ 741 01

c) Funkční období revizora je tříleté, opakovaná volba je možná.

HLAVA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12 – Účinnost a změny

a) Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu předsedou a členy správní rady. Dle §4 odst. 2 se tak musí stát nejpozději do 30 dnů od vzniku nadačního fondu.

b) Veškeré změny statutu musí být provedeny písemnou formou a dle ustanovení §4 odst. 3 zákona 227/1997 Sb. nemohou být v rozporu s nadační listinou.

c) Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude založen do sbírky listin na soudu a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.

 

 

V Olomouci dne 6. června. 2012

 

Za Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska – nadační fond pro rozvoj občanské společnosti

 

Ing. Jaroslav Hauser. CSc. v. r.
člen správní rady

 

Petr Hradil v. r.
člen správní rady

 

Ing. Libor Mikš v. r.
člen správní rady

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.