Základní principy

1. Peníze

1.1. Peníze nejsou cílem, jsou prostředkem k získání bohatství. Peníze v tomto návrhu mají pouze jedinou funkci – prostředek směnyFunkce peněz jako uchovatele hodnoty platí pouze v tom smyslu, že peníze nesou určitou nominální hodnotu, pomocí které se poměřuje reálná hodnota statku při směně. Jaká bude však ta reálná hodnota reálného statku je věcí dohody partnerů v transakci.

1. 2. Státní měnou je Česká koruna.

1.3. Peníze v navrženém systému jsou jako katalyzátor v chemické reakci – pomáhají uskutečňovat a zrychlovat ekonomické děje ve společnosti, avšak z těchto dějů vycházejí v nezměněném množství.

1.4. NIKDO ve společnosti nemůže vlastnit peníze (českou měnu). Občané i subjekty společnosti vlastní NPP – nárok na peněžní plnění, který garantuje rovný a svobodný přístup k penězům, které jsou ve vlastnictví společnosti a jako takové tvoří peněžní zásobu společnosti v neměnném množství. Za odpovídající hodnotu NPP může občan či subject společnosti vlastnit jakékoliv hmotné nebo nehmotné statky, v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

1.5. Peníze jsou pro právnické osoby, podnikatele a ostatní subjekty společnosti k dispozici pouze v elektronické podobě a jsou využívány pomocí bezhotovostního platebního styku převody mezi bankovními účty těchto subjektů a pro platby občanům nebo prostřednictvím plateb kreditními kartami. Výjimku tvoří pouze subjekty s vybranou podnikatelskou činností, které mohou přijímat hotovost, jako například obchody, ne však herny, restaurace...

1.6. Pro občany jsou k dispozici i bankovky a mince, avšak v omezeném množství. Bankovky podléhají každoroční registraci3skrze bankovní účet občanů. Toto opatření umožňuje zásadním způsobem omezit černý trh a nezákonné finanční operace. Poznámka: Tato registrace znamená v praxi okolkování bankovek, kdy nově okolkované bankovky platí pouze následující rok do další registrace. Systém umožňuje občanovi společnosti čerpat měsíčně peníze v hotovosti pouze do výše minimální mzdy. Smysl registrace je v co možná největším znemožnění legalizace peněz z nelegální činnosti a z toho důvodu, aby vývoz měny za hranice společnosti byl nesmyslný. Pokud občan chce registrovat hotovostní sumu větší, než jakou si skutečně v daném roce vybral, systém mu přebytečnou hotovost bez náhrady zabaví. 

2. Půjčky (úvěry)

2.1. Úroky z půjček jsou rovny – 0%

2.2 Dobu splatnosti půjčky si stanovuje dlužník samostatně na základě své svobodné vůle a reálných možností splatit půjčku – maximální lhůty jsou stanoveny na 10 let a v případě nemovitostí až na 25 let.

2.3 Splacení půjčky před termínem splatnosti je možné bez jakéhokoliv postihu. Dlužník může půjčku splácet i v nerovnoměrných splátkách, pokud daná splátka je vyšší než pravidelná splátka. Dlužník si může na základě svého vlastního rozhodnutí samostatně snížit výši splátky změnou nastavení parametrů půjčky přímo ze svého PC.

2.4 Dlužník má nárok na půjčku, pokud na základě zadaných požadavků systém banky vyhodnotí, že zadané hodnoty jsou reálné – existuje křížová kontrola mezi databází SD a SOB. Systém SOB nedovolí předlužení dlužníka!

2.5. Pokud se stává dlužníkem občan, vyřízení půjčky je otázkou několika minut, než zadá do systému požadované údaje.

2.6. Pokud se stává dlužníkem ekonomický subjekt (podnikatel, právnická osoba), půjčka je vyřízena do 48 hodin. Dlužník je povinen vyplnit dotazník banky a SD (Státní databanky) v elektronické podobě. Systém banky dlužníkovi ve stanovené lhůtě převede na jeho účet požadovanou částku a automaticky kontroluje, zda jsou zapůjčené prostředky využity v souladu s údaji v dotazníku. V případě, že systém vyhodnotí poskytnutí půjčky jako nereálné z nějakého důvodu, zašle elektronickou formou dlužníkovi zprávu a vyzve jej k doplnění údajů nebo provedení navržených systémem postupů.

3. Cizí měny

3.1. Nabídková povinnost. Navržený systém záměrně odděluje vnitřní ekonomiku od vlivu globálního kapitálu. Z tohoto důvodu se zavádí nabídková povinnost na odprodej cizí měny ČNB, která je pověřena správou devizových rezerv. Toto opatření je nevyhnutelné, pokud chceme být vlastními pány ve vlastní zemi a pokud chceme o vývoji a rozvoji své společnosti i do budoucna rozhodovat sami a pokud nechceme jako doposud platit výpalné v podobě úroků vlastníkům globálního kapitálu.

3.2. Výstupem vnitřní ekonomiky společnosti směrem k zahraničí je konkrétní, reálný statek, služba.

3.3. Při přechodu na nový systém musí společnost mít možnost v případě nutnosti regulovat přístup subjektů a občanů k cizí měně, aby nedošlo k dalšímu nekontrolovatelnému zadlužení společnosti u zahraničních věřitelů.

3.4. Společnost zbavená dluhů bude svobodnou společností. Úhrada státního dluhu je prioritou společnosti.

3.5. Objem cizí měny uložené v ČNB nemá žádný přímý vliv na množství peněžní zásoby v korunách.

3.6. Nákup cizí měny bude zpoplatněn 5 % poplatkem v českém ekvivalentu z nakoupené hodnoty cizí měny. Toto opatření se zavádí z toho důvodu, aby dovoz byl určitým způsobem znevýhodněn před nákupem statků vyrobených v domácí ekonomice (toto nemá nic společného se znevýhodňováním zahraničních dodavatelů, protože jak bude níže uvedeno, veškerá dovozní cla se ruší).

3.7. Cizí měnou se rozumí jakákoliv zahraniční měna, která je na zahraničních trzích volně směnitelná, nebo měna státu, se kterým má naše společnost uzavřenu smlouvu o vzájemné obchodní spolupráci, která garantuje reciprocitu výměny zboží.

3.8. Směnný kurz vůči cizím měnám je pevný a je stanovován ČNB na období 1 roku s tím, že v případě změny kurzu je ČNB povinna tuto změnu ohlásit nejméně 6 měsíců před uskutečněním změny, aby se mohly ekonomické subjekty na tuto změnu náležitě připravit. Rozhodnutí ČNB může být anulováno a změněno Poslaneckou sněmovnou. Pevný kurz neznamená, že bude stanovován ČNB libovolně, ale bude stanovován výhradně v souladu s reálnou paritou produktivity práce v cílové zemi a u nás.

3.9. Pro naši společnost je životně důležité zajistit dostatečný příjem v cizích měnách, ne zahraniční investice. Z tohoto důvodu se zavádí osobní zainteresovanost každého občana (i cizích státních příslušníků, kteří na našem území podnikají) nebo subjektu společnosti na zajištění cizí měny. To znamená, že občan / subjekt společnosti, který díky své činnosti zajistí pro společnost příjem v cizí měně, má nárok na získání 20 % z hodnoty kladného salda cizí měny, kterou společnosti svojí činností zajistil. Tato částka (20 %) se vyplácí v cizí měně, kterou zajistil a stává se nedaněným příjmem občana nebo subjektu společnosti.

3.10. Kladným saldem cizí měny se rozumí kladný rozdíl objemu cizí měny přijaté občanem nebo subjektem za své výrobky nebo služby a objemu cizí měny, která byla nakoupena u ČNB na pokrytí nutných dovozů pro výrobu daných výrobků nebo realizaci daných služeb. Jinými slovy, jestliže například občan nebo subjekt vyrobí zboží, za které utrží v zahraničí 1000 000 euro a na výrobu tohoto zboží použil součástky ze zahraničí v hodnotě 600 000 euro, potom dovoz cizí měny převyšuje vývoz cizí měny o 400 000 euro a občan má nárok na 80 000 euro (20% ze 400 000 euro), které nejsou žádným způsobem daněny a občan má k této částce neomezené dispoziční právo. Je to odměna občanovi / subjektu, že v tomto případě pro ČR dovedl získat svojí pílí a umem 320 000 euro. Získaná částka pro společnost  se stává součástí státních devizových rezerv, ze kterých se postupně umazává zahraniční dluh, uskutečňují se zahraniční nákupy zboží a část se ukládá jako rezerva.

3.11. Vývoz české měny je zakázán. Mohou se však vyvážet hmotné a nehmotné statky, pokud to není v rozporu se zájmy státu. To znamená, že dividendy zahraničních vlastníků z jejich podnikatelské činnosti na území ČR se nevyplácí v české ani zahraniční měně (mají však nárok na motivační platbu za získané prostředky v cizí měně a za stejných podmínek, jako občané ČR). Dividendy mohou dostat v podobě hmotných nebo nehmotných statků zakoupených na území ČR za českou měnu v hodnotě odpovídající jejich podílu na činnosti subjektu, jehož jsou vlastníky nebo spolumajiteli (záměrně zde nehovořím o zisku, z níže uvedeného bude jasné, proč). Dividendy mohou být vyvezeny také ve formě produkce, kterou daný subjekt vyrábí.

4. EU a euro.

4.1. Navrhovaný systém je postaven na domácí měně oddělené od eura i dalších měn. Tento systém umožňuje využívat euro vmezinárodním obchodě. Do měnové unie však nemá smysl vstupovat.

4.2. Členství v EU bude zrušeno, pokud EU nebude souhlasit s provedením reforem v naší zemi s ohledem na skutečnost, že pro naši společnost je bezpodmínečně nutné uskutečnit navrhované změny. Toto však není možné provést, pokud budeme v podřízeném vztahu ke struktuře EU, na kterou se právě převádějí zásadní kompetence a práva naší společnosti Lisabonskou smlouvou. Vystoupení z EU může trvat v souladu se zněním LS i 2 roky, proto bude třeba v této věci jednat ihned po volbách, pokud návrh bude realizován.

5. V rámci návrhu SES se ruší:

5.1. Veškeré dluhy občanů a subjektů vůči státu.

5.2. Zákonem se zavádí strop na výplatu sankčních úroků, pokut a penále, kdy v souběhu tyto sankční úroky, pokuty a penále nesmí být účtovány vyšší než je 10% jistiny půjčky nebo hodnoty smlouvy.

5.3. Ruší se všechny daně s výjimkou daně z příjmu – 5%, zdravotního pojištění – 10 % z příjmu (max daňový základ = 50 násobek MM) a důchodového pojištění – 5% z příjmu (maxdaňový základ = 50 násobek MM)

5.4. Je nepřípustné jakékoliv duplicitní zdanění, max složená daňová kvóta = 20% z příjmů (s přihlédnutím ke stropu pro zdravotní a důchodové pojištění)

5.5. Ruší se všechny Finanční úřady, Správy sociálního a důchodového zabezpečení převádějí své databáze do SD a následně se jako instituce ruší. Tím se ruší i veškerá daňová a majetková hlášení.

5.6. Ruší se finanční burza a spekulativní finanční operace. Poznámka: Kdo má zájem skutečně pochopit, proč se zavádí toto opatření, zamyslete se prosím nad smyslem tohoto citátu z Protokolů sionských mudrců: „Současně musíme intenzivně podporovat obchod a průmysl, ale ze všeho nejdříve spekulaci, jako protiváhu průmyslu. Absencí spekulace by se hromadil kapitál v soukromých rukou a sloužil by k oddlužení půdy, čímž by banky nad ní ztratily kontrolu. Chceme, aby průmysl z půdy odčerpával jak pracovní sílu, tak kapitál a pomocí prostředků spekulace převedl do našich rukou všechny peníze světa, čímž všechny gojímy odhodíme do řad proletariátu. Potom se gojímové budou před námi hrbit, abychom jim zachovali parvo na existenci“ ...

5.7. Ruší se veškeré dotace, podpory a dávky.

5.8. Ruší se veškerá dovozní a vývozní cla.

5.9. Ruší se odvody z mezd zaměstnanců.

5.10. Ruší se institut správců konkursní podstaty a veškerá činnost s tímto spojená se převádí na Revitalizační fond.

5.11. Ruší se institut exekutora ­ tato činnost úplně odpadá, protože v případě firem veškeré zúčtování probíhá na základě elektronické faktury v SOB a pokud nemá dlužník dostatek finančních prostředků na účtu, SOB mu automaticky poskytuje insolventní úvěr, který je zpoplatněn poplatkem ve výši 5 % z výše insolventního úvěru. Tento úvěr je splatný nejpozději do 12 měsíců ode dne čerpání. V případě, že se takový případ opakuje v době splácení insolventního úvěru znovu, činnost dlužníka je znovu neprodleně kontrolována inspektory Revitalizačního fondu. Pokud je zpráva inspekce Revitalizačního fondu pozitivní, dlužníkovi je na doporučení tohoto fondu poskytnut úvěr za obvyklých podmínek a insolventní úvěr je splacen z tohoto úvěru. 5 % částka však v plné výši jde ve prospěch státního rozpočtu.

6. Občané versus stát

6.1.Občan ani subjekt nebudou nikdy postaveni do role žadatele vůči státu o svá zákonná práva, nároky a služby. Stát je povinně v roli koordinátora služeb občanům a dalším subjektům zaregistrovaným na území ČR. Občané I další subjekty veškeré nároky od státu dostávají automaticky podle zákona.

6.2.Byrokracie se od samého začátku redukuje na minimum právě díky výše uvedenému a take te díky elektronickým systémům SOB (Státní obchodní banka) a SD (Státní databanka) – viz dále.

6.3. Česká pošta ve vlastnictví společnosti bude sehrávat úlohu prostředníka mezi elektronickými systémy SOB a SD a občany, kteří z nějakého důvodu nemají možnost se připojit k datovým sítím z  vlastního připojení z domova a také bude hrát nejdůležitější roli jako „záložní systém“ pro období rozsáhlých klimatických katastrof nebo jiných dějů, které mohou dočasně nebo dlouhodobě narušit elektronické datové systémy společnosti.

6.4.Veškerý kontakt s úřady je veden elektronickou formou, veškeré úkony státní správy jsou ve vztahu: stát – občan, občan  stát bezplatné! Obecní úřady mají za povinnost na požádání občana pomoci mu s vyřízením této agendy a to včetně případných reklamací či jiných požadavků na SOB. Banka nemá kamenné pobočky. Pro osobní kontakt ve věci reklamací na SOB i SD je určena i Česká pošta.

6.5. Systémy SOB a SD budou vybaveny také „archívy“, ve kterých se budou zálohovat důležité informace v podobě vhodné k dlouhodobému „skladování“ a jejich případnému využití v období pádu elektronických systémů….

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.