Obecné informace

Při čtení níže uvedených návrhů  si je třeba uvědomit a mít neustále na paměti následující:

Řídíme se ekonomickými zákony, které nám neseslal Bůh, ale vymyslel je člověk. Svou vizi po roce 1989 předvedly pravicové i levicově orientované vlády. Výsledek dnes reálně žijeme. Pro člověka je celkem jedno, jestli bude vládnout pravice nebo levice, pokud bude vycházet ze současných ekonomických principů, protože výsledkem bude zase jen další ekonomické zotročení většiny občanů, vyšší zadlužení jak společnosti, tak i občanů, růst nespokojenosti, mravního rozvratu a stále více se rozevírající nůžky mezi příjmy nejbohatších a nejchudších občanů. Ekonomika musí sloužit společnosti, jejímu rozkvětu jako celku i jednotlivým občanům  společnosti. Občan nesmí být obětí ekonomiky společnosti!

 * Tento návrh respektuje nemožnost rovnosti v materiálním zabezpečení mezi občany, protože každý občan má individuální schopnosti a tím i možnosti, jak se zapojit do ekonomických vazeb ve společnosti. Navrhovaný systém ale vytváří rovnost v minimálním ekonomickém standardu (MES).

 * Tento návrh respektuje zcela a zásadně svobodnou volbu občana, která je vyvážena jeho plnou odpovědností za tuto volbu.

 * Níže uvedený návrh není dogma a předpokládá spolupráci mnoha osob na jeho dopracování a vylepšování, nepředpokládá žádné tajné zákulisní praktiky jednání, ale čistou, otevřenou celonárodní diskusi.

 Používané zkratky:

 ER (SES)

 ekonomická reforma, zde popisovaný alternativní ekonomický systém

 ČNB

 Česká národní banka (ale jako státní instituce, nikoli ta dnešní,polosoukromá)

 NPP

 nárok na peněžní plnění

 SD

 Státní databanka

 SOB

 Státní obchodní banka

 MES

 minimální ekonomický standard

 MM

 minimální mzda

Občanům České republiky se nenabízí neustálý udržitelný růst, protože toto téma je nesmyslné a nerealizovatelné (k jakým to vede výsledkům, jsme měli možnost si všichni 85 povšimnout v době poslední ekonomické krize). Nabízí se několik let tvrdé práce a po tuto omezenou dobu určitý růst (který je nesmyslné měřit výší HDP), než si naše společnost vytvoří dostatečné reálné možnosti, aby mohla zabezpečit každého občana minimálním životním standardem, který je vložen v minimální mzdu. Po dosažení tohoto minimálního standardu a splacení zahraničního dluhu naší společnosti se etapa neustálého kvantitativního růstu uzavře.

Ekonomika společnosti bude nastavena na poskytnutí dostatečného materiálního zabezpečení obyvatel společnosti a další rozvoj společnosti se bude ubírat cestou zvyšování kvality tohoto zabezpečení. Dosáhneme stavu, kdy křivka růstu bude stále více stagnovat v kvantitativní rovině a důležitá bude pouze a jen kvalita života. V tomto období se začne reálně projevovat zkracování pracovní doby, dřívější odchod do penze, kvalitnější využití volného času, dostatek času pro duchovní růst každého jedince, pokud o něj bude mít zájem.

Proč jsem napsal tento návrh reformy? SES je výsledkem snahy o nalezení systému, který by byl jednoduchý a dovedl zajistit 00 svobodu (individuálně chápanou) jednotlivci i skupinám občanů v rámci tohoto systému. Hledal jsem systém, který může fungovat na základě SVOBODNÉ VŮLE A ODPOVĚDNOSTI člověka.

Aby o něčem takovém bylo možné vůbec jen uvažovat, musí takový systém člověka ekonomicky osvobodit, protože pouze tehdy, když je člověk ekonomicky svobodný, má možnost důstojně uživit sebe i svoji rodinu a má dostatek volného času pro sebe i své blízké, může jej věnovat také svému 05 duchovnímu rozvoji – POKUD CHCE.

V diskusi se vytvořily prakticky 2 nesmiřitelné názorové skupiny, které si jdou celkem dosti nevraživě „po krku“. Nechci a ani nebudu dělat nějakého soudce nebo arbitra mezi těmito skupinami, protože SES je skutečně o SVOBODNÉ VOLBĚ A ODPOVĚDNOSTI ČLOVĚKA. Tento systém umožňuje spokojený a nerušený život člověka plně materialisticky zaměřeného, který o duchovní rovinu života nestojí nebo v ni ani nevěří. Takový člověk plně v duchu technokratického vývoje bude žít v souladu se svými instinkty. SES jej bude omezovat snad jen tím, že jeho činnost a snaha o růst materiálního blaha bude provázána s užitkem pro celou společnost (prostřednictvím MM například). Pokud má takový člověk „sadistické sklony“ a domnívá se, že je ON výslovně oprávněn zotročovat jiné jedince společnosti, potom jej bude SES omezovat více, protože dotčený jedinec NENÍ VYNUCEN v SES pro takového člověka pracovat a může i v průběhu měsíce podat výpověď a pracovat u jiného zaměstnavatele, může začít sám podnikat ať již jako živnostník nebo si založí obchodní společnost nebo bude pracovat pod OÚ. „Sadisticky zaměřený“ jedinec bude potom konfrontován s realitou a bude na něm, zda dovede nebo nedovede své chování korigovat a tím i ovlivnit reálnou situaci, ve které on sám bude žít.

Na druhé straně, jedinci s vyšší duchovní úrovní mohou konat také na základě své svobodné vůle. Je na nich, jak si zorganizují svůj život. Mohou vytvářet různé občiny, komunity, družstva… SES umožňuje, aby si nastavili vlastní pravidla, v rámci obce například, podle kterých budou žít – například podle zásad Trojčlenného sociálního organismu – TSO. Mohou si v rámci obce nastavit i jiná pravidla volby svých zástupců atd. Zároveň mají možnost ovlivňovat I celospolečenské dění, jako všichni ostatní v rámci voleb do vyšších samosprávných celků a v rámci prvků přímé demokracie.

Proč svobodná volba a odpovědnost jednotlivce? SES respektuje, jak již bylo výše napsáno, že každý jedinec má jiné, originální, schopnosti, které si přináší do života při svém narození a které jsou dále ovlivňovány konkrétní situací, ve které vyrůstá a žije. Proto jedině on sám může rozhodnout o tom, jak bude svůj život žít. SES jej nenutí dělat to nebo ono, samozřejmě v rámci nastavených mantinelů. Musíme si ale uvědomit, že ty mantinely nastavuje celá společnost svým kolektivním rozhodnutím s využitím prvků přímé demokracie a průběžného volebního systému. SES navrhuje mantinely, které jsou ve srovnání s dnešními systémy velice volné, právě tu svobodu rozhodování umožňující, ale na druhé straně umožňují, aby společnost mohla fungovat I jako celek, protože každá společnost, postavená na stmelujících zájmech musí zabezpečit sobě nejen budoucí rozvoj, ale také svoji obranu před nepřáteli například.

Pravo – levé vidění světa je prakticky totožné s černo – bílým viděním světa. Je to ta nejhorší možná kombinace života ve společnosti, která zákonitě nastoluje NESMLOUVAVOU DIKTATURU. Je zcela jedno, zda je to diktatura zleva nebo diktatura zprava. Stále je to diktatura. Toto primitivní vidění světa můžeme popsat binární logikou, která je postavena na řešení buď ANO nebo NE (0 nebo 1) – nic jiného se nepřipouští. Pokud přijmeme tuto logiku i na procesy odehrávající se v životě společnosti, potom si musíme přiznat, že dostaneme v každém případ řešení, které je tím NEJPRIMITIVNĚJŠÍM ze všech. Sami sobě jsme dali název „homo sapiens“ ­ člověk moudrý (rozumný), ale v reálném životě se chováme primitivněji, než leckterý prvok, který  se binární logikou neřídí.

Jaký má tato binární logika reálný dopad do života společnosti? Pohled na většinu dějů ve společnosti může být velmi rozmanitý v závislosti na hloubce uvědoměmí a porozumění danému ději. Ve společnosti pravo – levého vidění rozlišujeme pouze dvě polohy – buď ANO, nebo NE. Bohužel však, mezi těmito krajními polohami se nachází obrovské množství řešení, která jsou dána různým „úhlem pohledu“ konkrétních občanů společnosti na daný dej.

Ve společnosti DIKTATURY tak všechny občany, jejichž úhel pohledu je od kategorického tvrzení NE blíže nebo dále vpravo, stejně jako všechny občany, jejichž úhel pohledu je od kategorického tvrzení ANO  blíže nebo dále vlevo ZNÁSILŇUJEME A NUTÍME JE VYBRAT SI BUĎ ANO, NEBO NE.

Návrh SES RESPEKTUJE SVOBODNOU VŮLI (úhel pohledu) jednotlivce a UMOŽŇUJE MU TUTO JEHO SVOBODNOU VŮLI PROJEVIT na základě jeho odpovědnosti. Systém SES NENÍ POSTAVEN NA BINÁRNÍ LOGICE.

V diskusi se objevily otázky, co je to národ, co je to společnost, a co představuje stát. Obávám se, že pokud tazatel pokládá tyto otázky, potom neexistuje reálná možnost, jak mu vysvětlit podstatu a smysl těchto slov a to z toho prostého důvodu, že on sám to necítí ve svém nitru, nerezonuje se slovem NÁROD. Nicméně, pokusím se alespoň nastínit své vlastní hledisko.

Jak jsem již psal výše, každý v sobě neseme nějaké schopnosti od svého narození, každý

Zastáváme, nebo možná lépe bude říci rezonujeme, s nějakým náboženstvím nebo vírou (je podstatný rozdíl mezi náboženstvím a vírou). I bezbřehá touha po individualismu a materiálním nadbytku je de facto náboženstvím. Většina, možná každý, ať už si to uvědomuje nebo neuvědomuje, cítí rozdíl mezi Dobrem a Zlem. Problém je, že někdo považuje za Dobro to, co druhý považuje za Zlo a naopak.

Někdo hledá své kořeny, někdo je nehledá, je mu zcela jedno, PROČ JE TU NA ZEMI a zamýšlet se nad tím, kam půjde, až se nachýlí jeho čas, nepotřebuje ke svému žití, je to pro něj nepodstatné a mnohdy i nesmyslné. Pro mnohé však je toto velmi podstatné a zásadní v jejich životě, protože oni Ví...

Pojem NÁROD chápu ve smyslu Slovanských Véd, od pojmu ROD, což znamená společenství lidí se stejnou kulturou, která je součástí jejich Víry (soubor znalostí o Vesmíru, Zemi, bytí, vzájemných vztazích, o životě i smrti). ROD je součástí nějaké Rasy (Bílá, Červená, Žlutá a Černá). Nechci zmiňovat rozdíly mezi uvedenými Rasami, protože to daleko přesahuje rámec tohoto dokumentu. Zmíním jen to, že tyto rozdíly nezavdávají žádný důvod k rasismu v jeho dnešním významu slova, nezavdávají žádnou příčinu k nenávisti a válkám mezi těmito Rasami, vůbec nevylučují kooperaci a symbiózu mezi nimi.

Rasismus dnešních dní je produktem nevzdělaných tupců (byť mnozí z nich jsou ověšeni mnoha akademickými tituly), kdy tento produkt má nadnárodní rozměr a slouží jen k rozdělování společnosti a následnému snadnému ovládání občanů společnosti. Kdo chce vědět, ten ví, že boj Dobra a Zla, Světla a Tmy není smyšlený, ví, že má pro život i budoucnost vývoje podstaty člověka velice zásadní význam. Nic 15 necharakterizuje dnešní svět lépe než ono známé „ROZDĚL A PANUJ“.

Společnost pak je soužití různých NÁRODŮ (kultur). V tomto pohledu je pak každá společnost, která se skládá z více než 2 národů multikulturní (již to slovo samo o sobě dokládá, že jde o soužití více kultur). Česká společnost je multikulturní společností, protože sestává z mnoha NÁRODností (kultur). Vždy, když budu v textu návrhu používat slovo společnost, znamená to celou společnost v jejím multikulturním významu.

Stát je potom územně správní celek, ve kterém je společnost ukotvena. Toto ukotvení vyplývá z historických souvislostí a k dnešnímu dni je určeno státní hranicí, která je respektována všemi sousedy. Cílem tohoto návrhu je ukázat, že státním zřízením by měla být OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.