Soukromý sektor

11. Podmínky podnikání

11.1. Zisk se počítá jako rozdíl mezi příjmy a náklady reálně zaplacenými v daném účetním období. Zisk musí být vždy kladný nebo nula, nesmí být záporný. Ztráta je nepřípustná!

11.2. Všechny výdaje jsou zároveň náklady s výjimkou investic, které do nákladů promítá ekonomický subjekt podle svých vlastních rozhodnutí. Nikdo nezkoumá, zda podnikatel zahrnul do nákladů pouze ty výdaje, které bezprostředně souvisí s jeho předmětem činnosti, protože to není důležité. Pokud nějakou částku nezdaní jeden podnikatel a „pošle“ ji jinému podnikateli výměnou za nějaké zboží nebo službu tohoto podnikatele, společnost vybere daň od tohoto druhého podnikatele, protože jemu vzroste příjem. Systému SES je zcela jedno, kolik subjektů zaplatí daně, protože v každém případě bude díky elektronickému systému zúčtování transakcí celková daň v rámci společnosti vybrána beze zbytku.

11.3. Základním kritériem v podnikatelském sektoru je podmínka, aby rozdíl mezi příjmy a náklady byl větší než 0. Podnikatelský subjekt musí mít volnost volby, jak bude se svými finančními prostředky hospodařit, zda bude nebo nebude investovat do nových technologií. Bude to jedině jeho rozhodnutí, zda uspěje na trhu se svými výrobky nebo službami.

 11.4. Každý ekonomický subjekt ponese plnou odpovědnost za výrobky a služby, které bude nabízet na trhu a to včetně trestní odpovědnosti manažerů v případě, že budou postupovat v rozporu se zákonem nebo obchodními a morálními zvyklostmi a logickým očekáváním zákazníků.

11.5. Majitelem firmy se člověk nerodí. V novém systému se může stát majitelem prosperující firmy každý občan naší společnosti, pokud k tomu má alespoň základní předpoklady – nápad, organizační schopnosti, vytrvalost a vzdělání

11.6. Banka poskytne půjčku každému, kdo přijde se zajímavým projektem a vůbec není důležité, zda na něj má nebo nemá peníze. Nakonec, kde by je měl vzít? Jedinou podmínkou je splnit požadavky nastaveného algoritmu v elektronickém systému, prostřednictvím kterého občan/subjekt žádá o půjčku.

11.7. Smyslem ekonomických změn není kupit peníze na soukromých účtech, ale naopak zabránit hromadění a umrtvování peněz na účtech. Smyslem je co nejrychlejší koloběh peněz ve společnosti, což vyzve obrovský boom činnosti lidí i jejich spotřebu, jejíž kvalita se bude postupně zvyšovat na úkor kvantity. Toto hledisko právě beze zbytku naplňuje konstantní výše peněžní zásoby ve vlastnictví celé společnosti a její oddělení od vlastnictví občanů a subjektů prostřednictvím NPP. Jaká bude kvalita spotřeby, záleží právě od té činorodosti lidí. Věřím, že se rychle posuneme ve spotřebě k jejímu kvalitativnímu významu, budeme využívat více služeb, kultury, vzdělání, výzkumu, duchovnímu rozvoji.

11.8. Věřím, že každý rozumný člověk dovede využít obrovských předností tohoto nového systému k tomu, aby rychle a úspěšně rozvíjel svoji činnost i na zahraničních trzích, čímž pomůže našemu národu, zahraničním spotřebitelům ale nakonec i sobě, protože díky této činnosti bude moci získat doplňující odměnu v podobě nedaněných deviz, které bude moci využít dle svého vlastního uvážení.

11.9. Je na každém člověku, co je jeho cílem, zda touha se realizovat a pomoci i druhým, nebo jen výše devizového konta někde. Pokud by byla cílem i jen touha mít devizové konto v zahraničí, nemusí nám to vadit, protože aby tuto touhu naplnil, naplní ji prostřednictvím pomoci našemu národu.

11.10. Podnikatel může podle svého uvážení vkládat peníze, které jeho firma vydělala do různých výzkumných úkolů, může podporovat sportovní kluby nebo cokoliv jiného v rámci naší společnosti. Ať tyto prostředky v naší zemi vloží kamkoliv, vždycky to pomůže rozvoji společnosti.

11.11. Zavádí se povinnost úhrady faktury do 5 pracovních dní. V případě, že odběratel tuto povinnost nesplnil, systém generuje platbu na účet dodavatele a odběratel, který nesplnil svoji povinnost, se stává dlužníkem systému. Dále system postupuje v souladu s řádem Revitalizačního fondu.

11.12. Společnost vydává vzorové účtové osnovy pro jednoduché i podvojné účetnictví, které odpovídá podmínkám navrhovaného systému.

11.13. Při platbě faktur musí plátce vyznačit na platebním příkazu kromě běžných informací také účet účtové osnovy­ kód, kam danou položku zaúčtoval. Toto je důležité pro okamžitou zpětnou vazbu o ekonomice země v průběhu roku a také pro okamžitý výsledek hospodaření na konci roku v rámci celého státu. Kódy dávají systému informaci, zda daná položka je výdajem na investice, na mzdy atd. Toto je velmi důležité z toho důvodu, že systém sám automaticky provádí zdaňování podle zůstatku na účtech a odečítá položky, kterém jsou označeny odpovídajícím kódem. Je v zájmu každého podnikatele, aby uváděl kódy správně.

11.14. Dovoz základních potravin, pokud je budeme schopni sami vyrobit, nebude umožněn. To neznamená, že by zahraniční společnosti nemohly na našem území prodávat svoje výrobky – základní potraviny – mohou, ale musí je vyrobit na našem území a z našich základních surovin, pokud jsou k dispozici na burze. Dovoz je možný pouze tehdy, pokud by jejich obchodování na burze vykazovalo deficit. Zahraniční společnosti musí mít sídlo na území ČR. Musíme naše zemědělství zase postavit na nohy, vrátit se k přebytkům, které budeme realizovat na trzích třetích zemí, čímž nejen napomůžeme řešení chudoby, ale získáme zdroje v cizí měně pro krytí zahraničních nákupů. To ale neznamená, že nebudeme dovážet jiné druhy například sýrů a dalších specialit různých národů. Toto opatření nemá za cíl zlikvidovat nebo ochudit náš trh o zahraniční zboží, pouze má zamezit dovozu základních potravin, které jsme schopni sami vyprodukovat. Nikdo nebrání výměně našich základních potravin za zahraniční atd.

11.15. Pro podnikatelské subjekty platí limit nedaněných volných prostředků na konci zdaňnovacího období ve výši trojnásobku průměrného zdaňovacího základu za posledních 5 let. Podmínka omezeného limitu nebude podnikatele omezovat, ale podnikatel na ni bude muset brát zřetel z toho důvodu, aby jeho podnikání mělo alespoň vyrovnanou úroveň co do zdaňovacího základu, protože pokud by se ocitl v propadu v příjmech některý rok, mohl by mu nedaněný limit klesnout pod limit minulého roku. Ani to však by nebylo tragedií, protože podnikatel se může rozhodnout sám, jak s případně nadlimitními NPP naloží, může je investovat do nějaké činnosti nebo něco nakoupit – jak sám uzná za vhodné. Nastavení limitů má smysl v tom, aby nedocházelo k přílišné kumulaci kapitálu v jedněch rukou a aby měl podnikatel tendenci vyvíjet další činnost, která je pro společnost velmi důležitá s ohledem na zaměstnanost obyvatelstva a výrobu nových statků důležitých pro směnu například na zahraničních trzích a pro kvalitativní růst společnosti.

12. Pracovní poměr

12.1. Jedinou podmínkou pro vznik pracovního poměru je plat, který nesmí byt nižší než aktuákně platná minimálná mzda.

12.2. Pracovní poměr může ukončit zaměstnanec písemným oznámením této skutečnosti zaměstnavateli kdykoliv. Výpovědní lhůta je 30 denní. Pokud nemá zaměstnanec zajištěnu novou práci, je povinen se neprodleně zaregistrovat u svého příslušného obecního úřadu do evidence uchazečů o práci. V opačném případě mu nebude moci být vyplacena mzda za období ode dne následujícího po ukončení výpovědní lhůty.

12.3. Pracovní poměr může ukončit zaměstnavatel písemným oznámením této skutečnosti zaměstnanci kdykoliv. Výpovědní lhůta je 30 denní. Pokud nemá zaměstnanec zajištěnu novou práci, je povinen se neprodleně zaregistrovat u svého příslušného obecního úřadu do evidence uchazečů o práci. V opačném případě mu nebude moci být vyplacena mzda za období ode dne následujícího po ukončení výpovědi do konce běžného měsíce.

12.4. Zaměstnanec má nárok po ukončení výpovědi, pokud je zaregistrován v registru Obecního úřadu jako nezaměstnaný a vykonává u tohoto Obecního úřadu jím určenou práci, na 100 % svého platu (max. do 3 násobku MM) po dobu 3 měsíců. Plátcem mzdy je společnost.

12.5 Pokud si občan uvedený v registru nezaměstnaných nenajde práci ve lhůtě 3 měsíců ode dne ukončení výpovědní lhůty v předchozím zaměstnání, je mu státem vyplácena mzda ve výši minimální mzdy, za podmínky, že pracuje u Obecního úřadu. Vyplácení minimální mzdy státem není časově omezeno, je podmíněno pouze prací pro Obecní úřad.

12.6 Pokud zaměstnavatel opětovně přijme do pracovního poměru ve lhůtě 6 měsíců ode dne ukončení pracovního poměru občana, kterého propustil z pracovního poměru, potom je povinen státu refundovat mzdu, kterou stát tomuto občanovi vyplatil v ochranné lhůtě (3 měsíce) ve skutečně vyplacené výši.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.