Finanční instituce

13. SOB – Státní obchodní banka (státní zúčtovací centrum)

13.1. Je bankou a zúčtovacím centrem současně. Je to elektronický system s několikanásobným zálohováním, kde se evidují a zúčtovávají veškeré finanční operace ve společnosti. Výstupem z této banky směrem k oprávněným státním orgánům jsou aktuální statistická data, která pomáhají správně řídit směrování celé společnosti. Díky tomuto systému je možné zeštíhlit státní aparát na minimální úroveň, odbourat dohady a předpoklady v ekonomické oblasti, protože kdykoliv budou k dispozici přesná ekonomická data. Byrokracie díky tomuto systému nebude mít šanci ke svému bytnění a rozpínavosti, omezí se celá řada ekonomických zločinů, které bují ve stávajícím systému velice dobře.SOB shromažďuje informace o veškerých finančních pohybech všech podnikatelských I nepodnikatelských subjektů. Ze SOB je každodenní výstup směrem k odpovídajícím orgánům státní správy. Ročním výstupem je také výsledek hospodaření v rámci celé ČR.

13.2. Finanční služby může poskytovat pouze SOB. Existence jiných finančních institucí nebude mít smysl, ale v přechodném období nebude zakázána, je volbou občana, zda bude využívat placených služeb stávajících bank, či nikoliv.

13.3. Každý občan i firma budou mít svůj běžný účet u SOB, na kterém budou evidovány zůstatky NPP a jejich saldo. Nadlimitní zůstatek NPP na účtu bude k poslednímu dni roku automaticky zdaněn 100% sazbou s tím, že limit zůstatku je určen jako trojnásobek průměrného zdaňovacího základu (příjmu), vypočítaného za posledních 5 let. Pro občana je minimálním zdaňovacím limitem částka 1 500 000,­ Kč. To znamená, že i když občan spořící si z minimální mzdy by měl mít nárok na nedaněný limit max. 26 400 x 12x3 = 950 000,­ Kč, stejně se mu NPP nedaní, dokud nepřesáhne částku 1 500 000,­ Kč. Pro podnikatelské subjekty platí uvedený limit – trojnásobek průměrného zdaňovacího základu za posledních 5 let.

13.4. Je třeba si znovu uvědomit zásadní změny oběhu peněz ve společnosti a jejich funkce:

a) Peníze jsou pouze prostředkem směny, nejsou určeny k neomezenému spoření ani pro spekulativní finanční operace.

b) Veškerá peněžní zásoba společnosti je uložena na depozitním účtu SOB, na účtech občanů a ostatních subjektů společnosti se eviduje jejich zůstatek ve formě „nároku na peněžní plnění“ (NPP – nárok na peněžní plnění). To znamená, že v případě, že subjekt chce uskutečnit platbu ze svého účtu, postupuje stejně jako dnes,
  1) Kupující vystaví platební příkaz v systému SOB, kterým žádá o odeslání 500 000,­ Kč na účet prodávajícího,
  2) v systému SOB se převede na depozitní účet SOB 500 000 NPP z účtu kupujícího,
  3) tyto jsou zde směněny v paritě 1:1 za 500 000,­ Kč a zpět připsány na účet kupujícího
  4) následně jsou bezprostředně zaslány na účet prodávajícího,
  5) zde proběhne opačná směna přijatých 500 000,­ Kč na 500 000 NPP

Poznámka Je zřejmé, že počáteční zůstatek na účtu kupujícího se o 500 000,­ NPP sníží a na účtu prodávajícího se o stejnou částku zvýší, zatím co výsledný balanc NPP na depozitním účtu SOB bude nulový. Uvedené operace č. 2 až č. 5 provádí system SOB zcela automaticky, aniž by to vyžadovalo na straně občana jakoukoliv spolupráci. Uvědomme si prosím, že tato metoda použití NPP je nutná, aby bylo naprosto zřejmé, že peníze jako takové jsou v celospolečenském vlastnictví a občan ani subjekt je nemůže vlastnit, ačkoliv má právo je kdykoliv použít pro uskutečnění transakce. Toto opatření je pro nový ekonomický systém klíčové.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro ekonomiku společnosti není až tak podstatné, jak veliká je počáteční hodnota peněžní zásoby. Podstatná je metoda rovného přístupu občanů a subjektů společnosti k peněžní zásobě a rovné právo je kdykoliv použít na základě svobodné volby. Je také zřejmé, že peníze budou vstupovat do ekonomiky prostřednictvím reálných transakcí s reálnými hmotnými a nehmotnými statky.

c) Peněžní zásoba v moment přechodu na nový systém ekonomiky je rovna součtu hotovosti a všech vkladů na účtech bank v ČR. NPP je roven v době přechodu objemu peněžní zásoby.

d) Objem peněžní zásoby se dlouhodobě nemění.

e) Cizí měna se do peněžní zásoby nezapočítává a eviduje se na zvláštním účtu ČNB u SOB.

f) Vzájemná vazba mezi SOB a ČNB vyplývá z uvedeného obrázku:

g) Financování Celostátních programů, Krajských a obecních programů se provádí převodem odpovídající výše NPP na účet odpovídajícího Státního fondu (v případě Celostátních programů) nebo Krajského úřadu nebo Obecního úřadu ze Státního účtu. „Investiční prostředky“ při realizaci daného programu „protečou“ prostřednictvím NPP a depozitního účtu SOB ekonomikou a objeví se zase na depozitním účtu SOB.

h) Financování státní správy se provádí převody NPP ze Státního účtu na účty odpovídajících orgánů státní správy. Tyto finanční prostředky ekonomikou protečou“ jako v bodě j) a skončí opět na depozitním účtu SOB.

i) Financování kreditních karet nezletilých občanů, studentů VŠ, rodiče na MD a důchodců se uskutečňuje v odpovídajících částkách na příslušné účty (kreditní karty) uvedených osob – podobně jako v bodech j) a k).

j) Financování podnikatelského sektoru se uskutečňuje na vlastní účet (zůstatek peněz na účtu) + bezúročnými půjčkami vyplácenými z depozitního účtu SOB. Splátky půjček se provádí na depozitní účet SOB.

k) Občanům se půjčky poskytují z depozitního účtu SOB. Splácení půjček se uskutečňuje na depozitní účet SOB.

l) Daně, poplatky, platby za prodej nerostných surovin, platby za pronájem půdy a další platby státu se poukazují na státní účet, kde se evidují na straně MD, stejně jako NPP odpovídající reálné hodnotě devizových rezerv, uložených na devizovém účtu. Na straně D se evidují emitované do oběhu NPP.

m) Na depozitním účtu v SOB nemůže být nikdy nedostatek peněz, protože tyto vstupují pouze do konkrétních a reálných transakcí skrze převody NPP mezi účty partnerů v transakci a po uskutečnění každé transakce zase okamžitě končí na depozitním účtu v SOB. Transakce jsou elektronické a trvají zlomek vteřiny.

n) Z devizových rezerv se umořuje zahraniční dluh, provádějí se platby do zahraničí od občanů a podnikatelských subjektů

13.5. Veškeré finanční toky v ČR budou postupně uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů u SOB

13.6. Každý občan ČR a subjekt zaregistrovaný na území ČR má ze zákona zřízen svůj bankovní účet u SOB

13.7. K bankovnímu účtu (pouze jeden) občana ČR nebo subjektu zaregistrovanému v ČR je vydána speciální platební karta, pomocí které se uskutečňují veškeré platby na území ČR. Platební karta plní funkci i OP a ŘP.

13.8. Všechny subjekty státní správy a samosprávy mají své účty pouze a jen u SOB

13.9. Úvěry fyzickým osobám: Žádosti o úvěr budou velice jednoduché. Co se týká občanů, stejně jako dnes bude chtít občan koupit na splátky například auto, zajde si do autosalonu, podepíše dokumenty, připojí se na web SOB, vyplní žádanku o odpovídající úvěr a s pomocí kreditní karty zadá svůj elektronický podpis a kód do tohoto systému. Systém v bance provede okamžitou kontrolu příjmů a plateb žadatele a během několika sekund vydá potvrzení o převodu úvěru na účet žadatele a v následujícím kroku automaticky provede platbu na účet autosalonu.

13.10. V systému SOB je uložena informace, že po dobu tolika a tolika měsíců bude z příjmů žadatele strhávána na umoření půjčky (půjček) ta a ta částka. Pokud bude žadatel žádat o další půjčku, systém bude vědět, jaké pravidelné platby bude muset žadatel po jakou dobu splácet, a buď další úvěr dovolí, nebo nedovolí. Je to otázka několika sekund.

13.11 Úvěry pro podnikatele a právnické osoby:
 * Podnikatel musí mít vypracován podnikatelský záměr, podle kterého vyplní elektronickou žádost a z podnikatelského záměru vyplní požadovanou informaci – jaká je částka úvěru, na co konkrétně bude a v jaké výši čerpán, jaká část je kryta nakupovanými aktivy, jaká část je provozní úvěr bez krytí atd. Státní databanka během 2 dnů informace zpracuje a elektronicky je předá do SOB, která bude mít veškeré informace uloženy v systému a bude postupně uvolňovat úvěr ve prospěch dodavatelů podnikatele. Provozní část úvěru mu převede k volnému užívání na jeho účet. Každá platba bude kontrolována. Budou automaticky kontrolovány i příjmy na tento účet, zda se vyvíjejí podle plánu, který žadatel předložil.

 * Pokud se ukáže propad v tržbách a bude evidentní, že projekt podnikatele neplní tu úlohu, která byla zamýšlena, je poskytnut insolventní úvěr a pokud ani toto nepomůže, nastupuje činnost Revitalizačního fondu, která rozhodne, zda projekt bude možné realizovat po změně ať již vedení společnosti nebo změně programu a jeho úkolem bude realizovat takové řešení, aby případné škody byly minimální.

 * Aktivy nekrytá část úvěru – provozní úvěr, bude požadována ke splacení žadatelem (jeho osobní ručení). Bude se mu strhávat z jeho měsíčních příjmů tak, aby jej neuvedla do stavu bídy. Tato podmínka je dosti tvrdá na to, aby přiměla každého žadatele dobře zvážit svoje možnosti, zda je připraven k realizaci projektu nebo ne. V každém případě za úvěry bude vytvořena reálná hmotná a nehmotná hodnota v reálné ceně (spekulativní operace nebudou realizovány).

 * Věřím, že nárůst úvěrů bude směřovat hlavně do programů, které budou zaměřeny na zahraniční obchod a výrobu exportního zboží, případně budování provozů v zahraničí, což bude podporovat dovoz příjmů v zahraničních měnách, což je pro naši ekonomiku a splacení zahraničního dluhu velmi žádoucí.

13.12. Typy účttů v SOB:
 * Státní účet ­ základní účet společnosti, skrze který se zúčtovávají veškeré transakce probíhající ve společnosti.
 * Bilanční účet – účet, na kterém se účtuje o celkové hospodářské situaci společnosti. Ze stavu na tomto účtu vidíme, zda společnost prosperuje nebo ne.
 * Majetkový státní účet– na tomto účtu se účtuje o majetku společnosti.
 * Devizový účet – přináleží ČNB, je veden systémem SOB a jsou zde zúčtovávány veškeré transakce se zahraničím a s cizími měnami.
 * Depozitní účet SOB – na tomto účtu je uložena veškerá peněžní zásoba společnosti v českých korunách.
 * Osobní účty – jsou povinné pro každého občana společnosti a jsou společně s osobní složkou občana v systému SD základním ekonomickým pojítkem občana a společnosti. Každému občanovubude osobní účet založen systémem a budou na něj poukazována veškerá finanční plnění ze strany společnosti. Je na občanovi, zda své finanční nároky využije, či nikoli. Na osobní účet jsou připisovány také příjmy z pronájmů,  z prodaného know­how, patentů či licencí a příjmy občanů se svobodným povoláním.
 * Obchodní jsou to účty povinné pro všechny podnikatelské subjekty, ať už fyzické nebo právnické osoby.
 * Nadačníjsou to účty zřizované všemi neziskovými subjekty (zájmová sdružení, nadace, kulturní a sportovní spolky atd.). Tyto účty si u SOB otevírají také politické strany a hnutí.
 * Správní – jsou to účty subjektů státní správy a samosprávy.

14. Státní pojišťovna (SP)

14.1. SOB zřizuje Státní pojišťovnu, která pojišťuje veškerá rizika občanů a dalších subjektů společnosti. Státní pojišťovna je nezisková organizace, příjmy této pojišťovny jsou příjmy státního účtu, ze kterého se také vyplácí pojistné plnění. SP je konkurenčním pojišťovacím ústavem stávajícím pojišťovnám.

14.2. Některá základní pojištění bude mít občan automaticky sjednána v případě, že jeho příjem dosahuje alespoň minimální mzdy - ať již formou platu, nebo sociální dávky.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.