Státní moc

16. Moc zákonodárná

16.1. Nejvyšším zákonodárným sborem je lid české republiky, který na návrh Poslanecké sněmovny, Prezidenta republiky nebo občanské iniciativy podpořené peticí občanů s odpisy nejméně 100 000 právoplatných podpisů oprávněných voličů ČR schvaluje, mění nebo ruší ústavní zákony v přímém referendu.

16.2. Referendum ke změně ústavního zákona vyhlašuje předseda Senátu. Referendum se musí konat do 30 dnů ode dne předání petice předsedovi Senátu.

16.3. Poslanecká sněmovna schvaluje a mění zákony s výjimkou ústavních zákonů. Zákon vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů po jeho podpisu Předsedou PS a Předsedou Ústavního soudu (po jeho projednání kolegiem ÚS).

16.4. Podpis Předsedy ÚS je zárukou, že daný zákon je v souladu s Ústavou ČR. Každý zákon musí být doprovázen podrobným výkladem a zdůvodněním, aby každý občan měl možnost pochopit „duch„ zákona. Zákony musí být jednoduché, srozumitelné i laické veřejnosti.

16.5. Zákon, který není doplněn závazným výkladem, není platný, byť by byl zveřejněn ve sbírce zákonů

16.6. Pro realizaci přímého referenda i voleb se zavádí elektronický systém voleb.

3.12 Každý poslanec je plně odpovědný za své činy a sliby. Poslanecká imunita je zrušena.

17. Moc výkonná

17.1. dělí se na kompetence Vlády ČR a na kompetence na vládě nezávislých fondů odpovídajících za činnost danou jim zákonem.  Prezident republiky je zcela nezávislý a je volen přímou volbou  na dobu 7 let.

17.2. Vláda i vedení fondů jsou přímo odpovědni Poslanecké sněmovně.

17.3. Předsedové určených fondů jsou členy vlády

17.4. Vláda

17.4.1. Vládu řídí předseda vlády jmenovaný prezidentem republiky a schválený poslaneckou sněmovnou

17.4.2. Předseda vlády má právo vybrat si sám ministry své vlády

17.4.3. Předseda vlády se řídí ve své činnosti zadáním Poslanecké sněmovny a schválenými programy k realizaci

17.4.4. Předseda vlády má právo kdykoliv odvolat a nahradit ministra své vlády

17.4.5. Předseda vlády nemá právo odvolat předsedy fondů, může však jejich odvolání PS doporučit.

17.4.6. Vláda vykonává na základě rozboru údajů poskytovaných jí z výše uvedených institucí (SOB, SD, Fondy atd.) přehledy minulého a stávajícího stavu i výhledy na budoucí období, a z těchto přehledů připravuje zprávy pro jednání PS a předkládá doporučení k případným změnám a korekcím.

17.4.7. S výjimkou níže uvedených ministerstev nemá vláda žádné přímé pravomoci, jak zasahovat do běhu vnitřního života země. Ministři řídí tato ministerstva:

a) Ministerstvo zahraničních věcí ­ řídí se zásadami zahraniční politiky schválenými PS a jejich duchem

b) Ministerstvo hospodářství – na základě rozborové činnosti informací od všech státem zřízených institucí dává návrhy na změny nebo korekce zákonů v oblasti ekonomiky

c) Ministerstvo vnitra – metodicky řídí a koordinuje chod orgánů státní správy a samosprávy. Koordinuje činnost hasičských a záchranných sborů. Ministr vnitra je spolu s prezidentem a dalšími osobami členem Bezpečnostní rady státu, řízené Předsedou PS.

d) Ministerstvo spravedlnosti – metodicky zajišťuje chod justice v zemi, vytváří odpovídající zázemí pro práci soudců. Do práce a kompetencí soudců v žádném ohledu nezasahuje. Na základě rozborové činnosti ve svém rezortu navrhuje vládě změny zákonů.

17.5. Státní fondy

17.5.1. SF jsou instituce v 100% vlastnictví státu řízené správními radami a kontrolované dozorčími radami, nezávislé na vládě ČR, podléhající přímo PS nebo Senátu.

17.5.2. Společnost potřebuje dlouhodobou stabilitu při realizaci programů schválených poslaneckou sněmovnou, krajskými a obecními zastupitelstvy. Společnost si nemůže dovolit s nástupem nové politické garnitury měnit pokaždé své plány z pohledu toho, zda jsou levé nebo pravé, výměnu všech rozhodujících představitelů na ministerstvech a začínat neustále znovu a znovu. Potřebujeme dlouhodobou stabilitu kádrů a hlavně, potřebujeme na těch místech odborníky. Management fondů je jmenován za účasti několika orgánů státní moci a oborových a jiných profesních svazů.

17.5.3. V čele fondů stojí předsedové správních rad, z nichž někteří jsou členy vlády:
 a) Fond energetických a surovinových zdrojů,
 b) Fond dopravy a infrastruktury,
 c) Fond zdraví,
 d) Důchodový fond,l
 e) Fond kultury a církví,
 f) Fond vzdělání a mládeže,
 g) Fond vysokoškolského vzdělání a výzkumu,
 i) Fond zahraničních investic.

17.6. Státní zastupitelství

17.6.1. Je na vládě nezávislý orgán, v jehož čele stojí Nejvyšší státní zástupce jmenovaný a odvolávaný Senátem.

17.6.2. Krajské vrchní státní zástupce jmenuje na návrh Hejtmana a odvolává na návrh Inspekce státní správy (ISS) nebo Vrchního státního zástupce krajské zastupitelstvo.

17.6.3. Vrchní okresní zástupce jmenuje na návrh Přednosty okresního úřadu a odvolává na návrh ISS nebo Krajského státního zástupce okresní zastupitelstvo.

17.6.4. Státní zástupce je povinen v případě, že se dozví skutečnosti neslučitelné se zákonem zahájit neprodlené stíhání i jiného státního zástupce bez ohledu na jeho funkční zařazení ve Státním zastupitelství a to tak, že své důvody pro zahájení trestního stíhání jiného státního zástupce přednese předsedovi příslušného Krajského soudu, který posoudí důvodnost zahájení takového stíhání. Pokud v takovém případě rozhodne kladně, má se za to, že takové trestní stíhání je zahájeno okamžitě a trestně stíhaný státní zástupce je neprodleně postaven mimo službu s nárokem na minimální mzdu a to ve všech případech. Ukáže ­li se toto stíhání jako nedůvodné, plat je mu doplacen zpětně v plné výši.

18. Moc soudní

18.1. Judikáty Nejvyššího soudu jsou závazné pro všechny soudce.

18.2. Soudcovská samospráva se ruší, kárné senáty se ruší.

18.3. Definitiva soudců je podmíněná, v případě, že Inspekce státní správy zjistí, že soudce porušil zákony této země, nezvládá svoji práci, nebo jiným závažným způsobem naruší očekávanou od něj odbornost a nezávislost, navrhuje Senátu jeho odvolání.

18.4. Soudcem může být jmenován Senátem pouze člověk, který má vysokoškolské právní vzdělání a v závislosti na typu soudu dosáhl určitého požadovaného věku a délky praxe. Soudcem se nemůže stát ten, kdo neabsolvoval minimálně 10 let praxe v advokacii.

18.5. Soudcem okresního soudu se může stát pouze člověk s odpovídajícím vzděláním a praxí po dosažení věku 35 let.

18.6. Soudcem odvolacího soudu I. Stupně (Krajské soudy) se může stát člověk s dpovídajícím vzděláním, délkou praxe minimálně 10 let v advokacii a minimálně 5 let na soudu nižšího stupně.

18.7. Soudcem odvolacího soudu II. Stupně (Vrchní soud) se může stát člověk s dpovídajícím vzděláním, délkou praxe minimálně 10 let v advokacii a minimálně 10 let na okresním soudu nebo 5 let na soudu nižšího stupně.

18.8. Soudcem Nejvyššího soudu se může stát jen osoba, která prošla v praxi všechny nižší soudní stupně nebo advokát provozující praxi déle než 30 let.

18.9. Soudcem Ústavního soudu se mohou stát jen ty nejzkušenější osoby z advokátní nebo soudní praxe, které dosáhly věku minimálně 55 let.

18.10. Paralelně s justicí budou pracovat i Rozhodčí soudy při Hospodářské a obchodní komoře ČR.

18.11.Obce a města mohou zřizovat smírčí soudy, pro odvolání je příslušný okresní soud

19. Moc kontrolní

19.1. Inspekce státní správy

19.1.1.Zajišťuje kontrolu dodržování zákonnosti u orgánů státní správy, samosprávy včetně státních zástupců, soudců a všech jmenovaných a volených zástupců lidu.

19.1.2. Tuto kontrolu provádí Inspekce státní správy. Tento orgán je samostatným a nezávislým orgánem a je čtvrtým pilířem státní moci.

19.1.3. Nikdo nemůže být mimo kontrolu, pro všechny musí platit zákon.

19.1.4. V čele Inspekce státní správy stojí Prezident inspekce státní správy.

19.1.5. Inspektorem státní správy může být pouze osoba bezúhonná a vysokoškolsky vzdělaná v oboru činnosti, který kontroluje. Tato osoba musí mít dlouholetou praxi.

19.1.6. Inspektoři ISS mají zvláštní pravomoci a mají status veřejného činitele

19.1.7. Tato inspekce koná na základě své iniciativy nebo na základě vnějšího podnětu podaného kterýmkoliv občanem nebo orgánem státu a to v souladu se zákonem.

19.1.8. Inspekce státní správy má právo kontrolovat pouze a jen úředníky státní správy a osoby volené do veřejných funkcí nebo funkcí, které jsou zřízeny pro správu státního majetku, informací atd.

19.1.9. Inspekce státní správy nemá žádné oprávnění vstupovat do života a soukromí občanů společnosti.

19.1.10. O své činnosti vydává zprávy veřejně přístupné na svých webových stránkách s uvedením zjištěných nedostatků, jak byly odstraněny a jaká opatření byla v souladu s těmito odhaleními přijata.

19.2. Senát

19.2.1. Krajská zastupitelstvya volí 1/2 senátorů – po jednom za každý kraj + Praha. Druhá polovina senátorů je volena průběžným elektronickým systémem voliči. Počet senátorů je 28.

19.2.2 Senátor je volen na 6 let.

19.2.3. Senát má za úkol jmenovat do funkcí představitele kontrolních orgánů státní správy včetně předsedy NKÚ, Prezidenta Inspekce státní správy (ISS) a Nejvyššího státního zástupce.

19.2.4. Senát odvolává z funkce nebo pozastavuje výkon funkce soudců všech stupňů a státních zástupců na návrh Prezidenta ISS, Ombudsmana nebo Krajských Ombudsmanů.

19.2.5.Senát se stává 4. pilířem státní moci – moci kontrolní

 

 

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.