Podpůrné systémy

20. Revitalizační fond (RF) – samostatný na vládě nezávislý fond

20.1. Je to fond, na který jsou převáděny majetkové podíly firem v insolvenci.

20.2. Pohledávky po splatnosti prakticky nemohou vzniknout, protože pokud subject prodal své zboží v řádné kvalitě, potom kupující má zákonnou povinnost toto zboží nejpozději do 5 dnů zaplatit. Pokud by z nějakého důvodu neměl na běžném účtu dostatek prostředků k tomuto zaplacení, SOB mu je automaticky připíše formou insolventního úvěru. Taková půjčka se půjčuje na 1 rok. Pokud subjekt tuto půjčku není schopen splatit, nebo se dostane do stejné situace v průběhu roku znovu, kdy potřebuje čerpat takovým způsobem půjčku, automaticky přicházejí inspektoři RF na hloubkovou kontrolu tohoto subjektu.

20.3. Tento Fond zaměstnává odpovídajícím způsobem vzdělané odborníky, kteří mají za úkol buď tyto firmy znovu uvést do provozu nebo jiným způsobem využít majetek ve prospěch celku (národa). Tuto činnost vykonávají v těsném kontaktu se zastupitelskými orgány kraje, kde se nachází provozovna firmy v tísni. RF navrhuje řešení a uvádí je v účinnost.

21. Fond legislativních změn (FLZ)  – odborné zázemí Poslanecké sněmovny

21.1. Zřizuje se za účelem zjednodušení našeho právního řádu, navrhuje PS zákony a vyhlášky ke zrušení, připravuje návrhy změn v legislativě za tím účelem, aby právní normy byly srozumitelné pro každého občana. Domnívám se, že je třeba v této souvislosti dbát na to, aby v širokém podvědomí obyvatelstva naší země byly zafixovány základní postuláty morálního a lidského chování, od kterých se vše další odvíjí. Jakou svobodu může cítit občan, který prakticky pro každý krok svého života potřebuje asistenci advokáta nebo jiného „ poučeného „ člověka a ještě za to musí neustále platit nehorázné sumy? Kde je ta svoboda jednání? Vždyť, dnes jsme došli do takové situace, že se podle stávajících norem prakticky nedá žít, žádná logická očekávání občana v této věci nemají skutečnou platnost, právo a spravedlnost jsou dávno vyčichlým pojmem.

21.2. Tento fond předkládá své návrhy legislativnímu výboru PS a s tímto výborem těsně spolupracuje. Veškerá činnost tohoto Fondu musí být veřejná, veškeré návrhy a změny zákonů a doporučení v legislativní oblasti musí být dostupné na webových stránkách fondu. Každý návrh na změnu, doporučení atd. musí mít zdůvodnění.

21.3. Legislativní výbor PS musí své konečné stanovisko (návrh) které předkládá k projednání a ke schválení PS vyvěsit na svých webových stránkách na dobu minimálně 30 dnů, aby veřejnost (zaregistrované společenské organizace, politické strany, občanské iniciativy, odborové organizace a další) měla možnost se k takovému návrhu vyjádřit a zaslat k němu připomínky. Tyto připomínky musí být FLZ utříděny a veřejně vyvěšeny a opatřeny komentářem, proč nebyly, ty které nebyly, doporučeny k zapracování do konečného návrhu LV PS.

22. Státní databanka (SD)

22.1. SD má několik zálohovacích center, koordinuje  veškeré informační toky v rámci ČR.

22.2. Vede veškerou agendu stát – občan – stát, stát – firma – stát, každý občan i organizace má zřízenu k datu svého narození nebo vzniku  (ode dne platnosti navrhovaných změn) až do smrti, pro organizace do jejich zániku, elektronické schránky (zálohování je provedeno i v písemné podobě v archívech) kde vede veškeré informace dané zákonem (oboustranné mazání dat je znemožněno).

22.3. Zajišťuje přístup občana ke všem potřebným formulářům k nahlášení změn, podáním k soudu a dalším instancím.

22.4. Zřizuje pro každého občana a firmu nebo úřad, organizaci poštovní schránku, která je určena k vzájemné komunikaci stát – občan – stát, organizace – stát – organizace (mazání dat je oboustranně znemožněno).  Veškerá korespondence z této emailové schránky je zálohována též v písemné podobě v archívech.

22.5. Vydává a eviduje platební karty, které mají speciální zabezpečení a slouží každému občanovi a organizaci zároveň jako identifikační doklad

22.6. Provádí odpovídající zákonu změny v zadání platebních karet tak, aby data v nich uložená odpovídala skutečnosti

22.7. Vyhotovuje zákonem stanoveným institucím soubory dat potřebné k jejich činnosti

22.8. Vede veškeré zákonem stanovené rejstříky, jako například agendu Katastrálního úřadu, databáze majitelů automobilů, SPZ, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík  a další potřebnou agendu.

22.9. Státní databanka využívá ve své činnosti pouze stávající státní databáze a nové nevytváří.

22.10. Vytvoření nové databáze postavené na shromažďování informací o občanech společnosti je možné pouze na základě celonárodního referenda občanů společnosti

22.11. Výstupy z databází smí využívat pouze zákonem určený úřad a úředník ve zvláštním režimu

22.12. Zneužití databází a informací z nich se trestá vězením na dobu ne méně než 20 let.

23. Úřad pro výběrová řízení (ÚVŘ)

23.1- Veškerá výběrová řízení budou ze zákona podřízena správě tohoto úřadu.

23.2- Poplatek za provedení výběrového řízení je splatný ihned po ukončení výběrového řízení, plátcem je vybraný účastník řízení. Poplatek je roven částce odpovídající 0,05 % z rozpočtu dané akce.

23.3. Pokud není možné určit finanční plnění, je poplatek stanoven na základě Zákona o státních poplatcích.

23.4. Veškeré státní zakázky a zakázky zadávané územními orgány státní správy musí být podrobeny výběrovým řízením.

23.5. Povinným kriteriem je, že účastník řízení musí mít sídlo na území ČR a plnění musí být minimálně ze 75 % z místních materiálů a služeb.

23.6. Nakupované suroviny a komponenty v zahraničí musí být nakoupeny prostřednictvím Pražské komoditní burzy.

23.7. V případě, že se ukáže, že nákupy ze zahraničí byly zmanipulovány se záměrem například navýšit cenu takové položky s úmyslem „ odložit „ část ceny na zahraniční účet, takovému účastníku se soudním rozhodnutím zabavuje veškerý majetek a zakazuje se mu podnikatelská činnost. Nadále pobírá pouze minimální mzdu. Toto ustanovení platí pro každého občana ČR s tím, že každý občan má právo využít legálních prostředků a podpory ČR k získání nedaněných prostředků v zahraničí a nemusí se uchylovat k obcházení platných zákonů.

23.8. Každý vyhlašovatel veřejné soutěže má povinnost zabezpečit průběh veřejné soutěže tak, aby nemohlo dojít ke korupčnímu jednání. V případě, že se prokáže, že vítěz veřejné soutěže podváděl, potom trestní odpovědnost dopadá nejen na statutární zástupce vítěze, ale i na statutární zástupce vyhlašovatele. Souběžným trestem s trestní odpovědností je take propadnutí veškerého majetku a zákaz podnikatelské činnosti minimálně na 10 let.

23.9. Povinností vyhlašovatele je řádným způsobem výběrové řízení vyhlásit, aby účastníci přesně věděli, o co vyhlašovateli jde.

23.10. Pokud se jedná o výběrové řízení na dodávku uměleckých nebo architektonických nebo jiných plnění, která podléhají výběru i z estetického hlediska před komisí, potom toto výběrové řízení probíhá dvoukolovým způsobem. V prvním kole, stejném pro všechny typy výběrových řízení vyhlašovatel zveřejní podrobné zadání a uvede místo, datum a dobu od do, kam mohou účastníci výběrového řízení přinést své nabídky v zalepených obálkách. Ve stanovený den a hodinu je na stanoveném místě přítomen notář, který zalepené obálky od účastníků řízení převezme, označí a zaeviduje. Neprodleně po uplynutí vyhlášené doby, přistoupí notář k postupnému otevírání obálek za přítomnosti účastníků řízení a veřejnosti. V prvním kole řízení se předpokládá, že jediným kriteriem pro vítězství ve výběrovém řízení je cena. Neprodleně po otevření poslední obálky je znám vítěz tohoto řízení, notář provede zápis o tomto výběrovém řízení. Vítěz tohoto řízení je povinen v souladu s  odmínkami soutěže uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o dílo nejpozději do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení. Pokud se ukáže, že vítěz není schopen nebo ochoten dostát svým závazkům, má vyhlašovatel právo na náhradu škody ve výši 30 % z hodnoty díla, které je povinen vítěz zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy lhůta pro podpis smlouvy o dílo minula nebo do 30 dnů ode dne, kdy vyhlašovatel výběrového řízení od smlouvy o dílo uzavřené s vítězem výběrového řízení odstoupil z důvodu neschopnosti splnit vítězem jeho povinnosti, k nimž se zavázal.

23.11. Pokud je třeba uskutečnit na základě výše uvedeného druhé kolo soutěže s ohledem na zohlednění estetického (nebo jiného specifického) hlediska, potom je vyhlašovatel povinen toto již při vyhlášení soutěže (výběrového řízení) sdělit ve svém zadání a také je povinen v tomto zadání zveřejnit jednotlivé členy hodnotící komise, místo, datum a hodinu zahájení tohoto hodnocení, které je veřejné. Členové hodnotící komise musí sdělit své stanovisko veřejně za účasti notáře, který z tohoto jednání pořídí zápis. Do druhého kola se dostávají nabídky podle nabídnuté ceny a celkový počet nabídek musí být určen již při vyhlášení řízení (například – do druhého kola postupuje 5 nabídek v závislosti od nabízené ceny, přičemž první nabídkou se rozumí nabídka s nejnižší cenou).

23.12. Druhé kolo výběrového řízení může být provedeno například i veřejným

hlasováním o výběru nějakého exponátu atd.

24. Elektronický průběžný system voleb (ideový návrh pochází od pana Václava Semeráda)

24.1. Systém voleb se zavádí průběžný, kdy každý volič má k dispozici 10 hlasů, které v souladu se svou svobodnou volbou přiděluje jednotlivým kandidátům nebo politickým stranám v „zásobníku“ kandidátů.

24.2. Do „zásobníku“ kandidátů delegují své zástupce politické strany a hnutí, nebo jsou do něj registrováni i nezávislí kandidáti, Podmínkou setrvání  v „zásobníku“ je podpora v minimální výši 1 000 hlasů získaná do 3 měsíců od data registrace. Nesplnění této podmínky znamená vyřazení a nova registrace je možná až za 2 roky.

24.3. Zastupitelem obce, kraje nebo poslancem nebo senátorem se stává občan, s nejvyšším počtem hlasů převyšujícím minimální povinnou hranici. Posty v jednotlivých orgánech státní správy a samosprávy se obsazují podle počtu hlasů – od nejvyššího až po nejnižší počet hlasů (nad minimální povinnou hranicí). Obsazuje se pouze ten počet zvolených kandidátů, který odpovídá počtu obsazovaných křesel. Toto se týká prvních voleb podle nového uspořádání. Dále následuje průběžná obměna zvolených kandidátů podle získaných hlasů.

24.4. Volič má právo v průběžném volebním systému kdykoliv přehodnotit svoji volbu a odevzdané hlasy odejmout a předat jiným kandidátům. Pokud některému ze zvolených zastupitelů nebo poslanců klesne jeho počet hlasů pod stanovenou minimální hodnotu, pak je automaticky zbaven své funkce a je nahrazen jiným kandidátem s nejvyšším počtem hlasů. Rozhodující silnou stránkou tohoto řešení je fakt, že funkcionáře mohou odvolat pouze ti, kteří jej dříve zvolili.

24.5. Pokud klesne některému poslanci nebo zastupiteli počet hlasů pod počet hlasů jiného, který s ohledem na nedostatek volných křesel ještě nesložil slib, potom je také okamžitě zbaven funkce a je nahrazen kandidátem, který má vyšší počet hlasů než má nyní aktuálně on. Pokud některému kandidátovi klesne podpora pod stanovený limit (1000 hlasů) bude po uplynutí lhůty pro obhájení své pozice ze zásobníku vyřazen a nová registrace bude možná ne dříve než za 2 roky.

24.6. Stanovené limity (minimální počty hlasů) je možné měnit pouze referendem.

24.7. Aby nedocházelo k neustálému střídání ve funkcích (v extrémním případě i několikrát za den) bude vždy určitý čas (v řádu několika týdnů), aby funkcionář svoji funkci obhájil a ztracenou podporu znovu nabyl.

24.8. Hlasuje li se veřejně o nějaké úpravě nebo stanovisku (referendum), kdy je možné dát hlas PRO, nebo PROTI, pak samozřejmě systém není průběžný donekonečna, ale výsledek se určí k předem stanovenému datu. Před uplynutím této lhůty je možné své rozhodnutí libovolně měnit.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.