Věda a výzkum

29. Fond vysokoškolského vzdělání, vědy a výzkumu (FVVVV)

29.1. Akademická obec je z politického hlediska nedotknutelná.

29.2. Na akademické půdě v celostátním měřítku vznikají samostatné řídící apolitické struktury, které mají ze zákona řadu výsadních pravomocí v oblasti vzdělání a výzkumu.

29.3. Akademická obec má výhradní právo udělovat akademické tituly.

29.4. Akademická obec nese za udělení akademických titulů přímou odpovědnost. Pokud například připustí, aby akademický titul obdržel jedinec, který nesplňuje základn í předpoklady pro udělení takového titulu a díky využití takového titulu v praxi způsobí závažnou škodu, ublížení na zdraví nebo smrt, potom přímou materiální i trestní odpovědnost nesou také osoby, které dotyčnému jedinci akademický titul udělily.

29.5. Tento fond řídí činnost Patentového úřadu, vysokého školství a výzkum.

29.6. Organizuje co nejtěsněji provázání vysokoškolského vzdělání s výzkumem, organizuje nové vztahy mezi vysokými školami, základním výzkumem, aplikovaným výzkumem a podnikatelskou sférou.

29.7. Domníváme se, že:

 a) bez základního výzkumu nepřijdou nové byť i jen teoretické v dané době podněty pro řešení úkolů v aplikovaném výzkumu a aplikovaný výzkum ustrne
 b) bez VŠ nebudou lidské zdroje pro další pokračování a rozvoj výzkumu ať základního nebo aplikovaného
 c) bez informací z výzkumu obecně nemůže podnikatelská sféra pracovat úspěšně na inovacích a vývoji nových výrobků.
 d) Musíme zároveň přihlédnout k tomu, že podnikatelská sféra žije v prostředí konkurence, kdy má snahu jednotlivý subjekt uchránit výsledky své inovační a vývojové činnosti v tajnosti, aby získal určitou výhodu na trhu a lépe prosperoval.
 e) Výstupy základního výzkumu musí být přístupny všem bez rozdílu.

 f) Aplikovaný výzkum potřebuje konkrétní zadání a někdo mu ho musí poskytnout. Zadání aplikovanému výzkumu může zadat podnikatelská sféra ale i další subjekty společnosti (zdravotnictví, sociální péče atd.)

29.8. Základní výzkum musí poskytovat neustále aktuální informace o jeho činnosti ať již reálných výsledcích nebo i dílčích (přidružených) poznatcích, ke kterým se dospělo při řešení základního problému a také konečných výsledcích bádání.

29.9. yto informace se musí organizovat v přehledných databázích Fondu a musí být přístupné všem subjektům společnosti beze zbytku.

29.10. Každý vědec musí specifikovat svůj cíl výzkumu a popsat důvody, které jej vedou k realizaci tohoto výzkumu.

29.11. Vědec musí mít status NEZÁVISLÉ OSOBY. Status nezávislé osoby znamená, že je ve své činnosti a zaměření zcela nezávislý. Aby se mohl stát touto nezávislou osobou, musí být přijat Fondem do pracovního poměru. Toto se může stát tak, že sám požádá Fond o přijetí (stávající vědci pracující v základním výzkumu) nebo mu nabídku na přijetí do pracovního poměru předloží Fond (výběr ze studentů VŠ, doktorandů, ale i z dalších vědců pracujících v aplikovaném výzkumu nebo jiných osob obdařených nadáním, bez ohledu na to, zda tato osoba má nebo nemá vysokoškolský diplom). Přijetím, do pracovního poměru, získává vědec jistotu pracovního poměru až do odchodu do penze s tím, že se může s Fondem dohodnout o prodloužení činnosti i v době, kdy má nárok na penzi.

29.12. Vědec má právo, ale i povinnost zveřejňovat výsledky své práce v databázi Fondu, která je veřejná. Statut nezávislé osoby dává vědci také nedotknutelnost ve zveřejňování svých poznatků.
Chci tím říci, že vědec má právo zveřejnit i takové výsledky a vývody, které nemusí být jiný vědec nebo jejich skupina ochotni nebo schopni přijmout ať již z důvodů víry nebo nedostatečné představivosti nebo obyčejné lidské závisti a omezenosti. Vědecječlověk a jistě mu nejsou cizí obyčejné lidské vlastnosti. I vědecká obec dokáže (jak z historie plyne) vytvořit plno dlouhodobě neměnných dogmat, která rozvoj vědeckého poznání dovedou zdržet na desítky let, vědecká obec sama díky ješitnosti svých členů dovede zablokovat vývoj perspektivního odvětví atd. Z toho důvodu Fond bude zveřejňovat všechny informace, byť by byly z pohledu současnosti nesmyslné a nevyužitelné. Nesmíme podcenit tu obrovskou sílu okamžitého nápadu, problesknutí myšlenky, která kohokoliv může napadnout při čtení oněch informací, kdy jak se říká, se spojí volné konce a naráz jakoby z „čistého nebe“ se objeví konečné a správné řešení.

29.13. Fond vytváří a organizuje aparát zázemí pro všechny vědce, který má za úkol utřídění poznatků od vědců, jejich zveřejňování v databázích, vyhledává vědcům požadované informace z domácích i zahraničních zdrojů a plní další úkoly, které by mohly vědce zbytečně zatěžovat a odvádět od základních úkolů. Nechci zde navozovat dojem, že budeme vědce hýčkat jako miminka a oprašovat je jak jen to půjde. Ne. Jen musíme vytvořit k bádání takové podmínky, aby vědci nemuseli ztrácet čas činnostmi, které nemusejí vykonávat bezprostředně sami.

29.14. Každý vědec musí mít právo samostatně vytvořit svůj tým spolupracovníků a musí mít právo v co nejkratší době obdržet vše, co pro provádění výzkumu potřebuje (pomůcky, přístroje, chemikálie atd.).

29.15. Fond sleduje finanční náklady každého projektu, objednává v podnikatelské sféře výrobu potřebných pomůcek a zařízení nebo tato zařízení nakupuje v zahraničí.

29.16. Fond také zřizuje vlastní technické zázemí, které vědci využívají pro sestavení přístrojů, které nemají zatím ve světě ekvivalent.

29.17. Fond organizuje tým, který vyhledává zapomenuté ale i nově zveřejňované poznatky z oblasti lidského bádání ze všech koutů světa. Tento tým bude pracovat nejen s internetem, ale bude mít své členy ve všech zájmových teritoriích, kde budou osobně navštěvovat knihovny a další zařízení, aby mohli požadované vědci informace nalézt a předat do informačního systému Fondu. Jinými slovy, Fond vytváří obrovskou utříděnou elektronickou informační databázi vstupů i výstupů výzkumu, které jsou přístupné všem subjektům naší společnosti.

29.18. Aplikovaný výzkum provádí Fond pro podnikatelskou sféru za úplatu na základě smluvních cen dohodnutých se zadavateli (tuto formu budou využívat asi nejčastěji menší podnikatelské subjekty, které si nemohou dovolit samostatný vědecký tým pro vývoj nových výrobků). Fond provádí aplikovaný výzkum také samostatně a jeho výsledky pronajímá za úplatu na základě licenčních smluv s jinými subjekty společnosti, ale i se zahraničními subjekty.

29.19. Fond umožňuje a organizuje i společné projekty se zahraničními ústavy a vědci a organizuje na základě mezinárodních smluv vědecká pracoviště pro zahraniční vědce v objektech Fondu s možností plného využití zázemí Fondu.

29.20. Vysoké školství je placené. Je placené prostřednictvím státem dotované platební karty každého člověka (kterou získává již při svém narození). Každý studující člověk ve věku od 18 do 26 let získává každý měsíc automaticky zákonem stanovenou částku na vysokoškolské studium – tato částka je pro všechny osoby stejná a je určena k platbě cestovného, pobytu na kolejích, pobytu v kulturním a sportovním zařízení školy, za menzu a další konkrétní činnosti spojené těsně se studiem.

293.21. Vysoké školy jsou povinny respektovat jednotný sazebník úkonů co do výše plateb tak i EAN kódu, aby bylo možné tyto operace provádět automaticky SOB. Paušální platba je pro každou takovou platební kartu měsíčně poukázána v maximální hodnotě odpovídající maximálnímu měsíčnímu nároku studenta. Dětské přídavky jsou určeny pro osobní užití dané osoby. Nevyčerpaná částka se vrací do státního rozpočtu.

29.22. Navrhovatelem sazebníku a do něj zařazených úkonů jsou asociace vysokých škol. Jimi navržený sazebník podléhá schválení parlamentu ČR. Smysl – školy nabízející nejširší programy a kvalitu výuky by měly mít také nejvíce studentů a tím, jak je zaujmou nejen ve výuce, ale i v mimoškolní době, budou získávat finance pro svoji činnost.

29.23. Dalším zdrojem financování budou přímé platby od firem v rámci spolupráce při aplikovaném výzkumu a vývoji na zakázku dané firmy. V těchto případech studenti pracující na výzkumných úkolech mají nárok na odměnu, která musí být mezi studentem a školou dohodnuta před zahájením výzkumu. Studentovi se v tomto případě nárok na paušální platbu nekrátí. Naopak tato činnost je posuzována jako žádoucí s ohledem na další praxi studenta, navíc, tuto činnost bude vykonávat nad rámec svých školních povinností. Platba za tuto činnost nesmí být menší než minimální měsíční mzda přepočítaná na odpracované hodiny.

29.24. Je žádoucí, aby ve spolupráci školy, firem a studentů vznikala designerská, konstrukční a jiná studia, která by byla zárukou obrovského vzdělanostního boomu v naší zemi a umožnila by naší zemi obrovskou intelektuální i přímou investorskou expanzi nejen doma ale i v zahraničí.

Resumé: financování vysokých škol má tyto zdroje:
 * platby studentů dle platného sazebníku (dotované platební karty)
 * platby firem do výzkumných programů (těchto programů se mohou účastnit i zahraniční subjekty)
 * přímé platby podle sazebníku od zahraničních studentů s tím, že v určitých případech může státní rozpočet za tyto studenty platit paušální platbu (mezinárodní dohody o výměně studentů)
 * další zdroje (ne platby za počet studentů)
 * investice ze státního účtu (realizace státních výzkumných zakázek, investice do rozšíření budov a vybavení)

29.25, Je zřejmé, že úspěšná bude pouze ta škola, která bude vychovávat skutečné odborníky a bude zajišťovat k jejich výchově i odpovídající servis a zázemí, která bude mít vynikající reálné výsledky ve spolupráci s firmam

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.