V neposlední řadě

34. Fond energetických a surovinových zdrojů (FESZ)  – nahrazuje ministerstvohospodářství, předseda fondu je členem vlády

31.1. Do tohoto fondu jsou převedeny veškeré majetkové účasti a práva státu v energetických společnostech.

34.2. Majetkové podíly v ČEZ se po dohodě s vlastníky podílů vykupují zpět do vlastnictví státu.

34.3. Do majetku státu se za úplatu vyvlastňují veškeré majetkové podíly ve společnostech hospodařících s pitnou a užitkovou vodou (například společnosti typu Vodovody a kanalizace).

34.4. je jediným vlastníkem přenosových energetických soustav.

34.5. Koordinuje součinnost v oblasti budování nových zdrojů elektrické energie a to zejména s ohledem na ekonomické a ekologické hledisko, využívání obnovitelných zdrojů energie, zvyšování efektivnosti stávajících zdrojů.

34.6. Je garantem decentralizace výroby elektrické energie a rozumné decentralizace výroby tepelné energie, dbá na maximální využití kogenerace a trigenerace pro budování a rekonstrukce zdrojů energie.

34.7. S ohledem na to, že naše země nemá dostatečné zdroje plynu, orientuje svoji činnost na 100 % zabezpečení energetických potřeb země z vlastních zdrojů elektrické energie.

34.8. Pro zajištění své činnosti zakládá a řídí projekční kanceláře a poradenská centra.

34.9. Schvaluje investiční projekty nových energetických zdrojů, poskytuje poradenskou činnost novým podnikatelům v této oblasti, vkládá prostředky do výzkumu v oblasti energetiky, zakládá zahraniční společnosti pro výrobu elektrické energie v zemích třetího světa.

34.10. Investice do energetických projektů s využitím biomasy jsou směřovány pouze do projektů realizovaných subjekty vyrábějících nebo majících ve vlastnictví odpovídající

množství biomasy nebo společnými podniky s těmito subjekty.

34.11. Stanovuje minimální výkupní ceny elektrické a tepelné energie od výrobců a stanovují se maximální ceny elektrické a tepelné energie pro vnitřní trh. Tyto ceny jsou stanoveny zákonem.

34.12. Fond je jediným oprávněným subjektem obchodovat s elektřinou na domácím trhu I zahraničních trzích.

5.13. Veškerá surovinová naleziště a zdroje vody se vrací do 100 % vlastnictví státu – fondu. Fond může pověřit správou těchto zdrojů soukromé osoby – občany ČR nebo právnické osoby vlastněné občany ČR.

345.14. Minimálně 100% pokrytí potřebné elektrické a tepelné energie společnosti z vlastních zdrojů ne jedním z nejdůležitějších požadavků dnešní doby. Je to věc energetické bezpečnosti společnosti ale také racionálního ekonomického uvažování. Proč utrácet cizí měnu za to, co jsme schopni sami vyrobit v dostatečném množství i kvalitě.

34.15. Ekologické hledisko bude mít v této oblasti stále větší vliv až do stavu, kdy bude pouze toto hledisko rozhodující. Než se do tohoto stavu dostaneme, musíme s ohledem na výše uvedené dostavět další bloky elektrárny Temelín, avšak paralelně s tímto počinem budeme připravovat projekty vodních elektráren, které jsou koncipovány na využití rychlosti toku, bez megalomanských staveb tlakových vodních elektráren, kdy dochází k devastaci obrovských území jejich zalitím vodou, kdy dochází k obrovskému plýtvání finančních prostředku, lidských, technických i technologických zdrojů, které je možné využít jiným, více smysluplným způsobem

35. Fond dopravy a infrastruktury (FDI)  – nahrazuje ministerstvo dopravy, předseda fondu je členem vlády

35.1. Veškeré majetkové podíly státu v Českých drahách, Letiště Praha, Aerolinie atd. budou převedeny do tohoto fondu. Majetkové podíly soukromých osob v těchto společnostech budou za náhradu vyvlastněny. Fond na základě ekologických a ekonomických poznatků reguluje činnost jednotlivých druhů dopravy, kdy je ekologické a ekonomické hledisko celku závazné beze zbytku. Privatizace ČSA a Letiště Praha bude zastavena. Je celkem nepochopitelné, jak je možné vyprodat veškerý majetek státu jen na základě stupidního tvrzení, že stát je špatný hospodář. Stát nemůže být nikdy špatným majitelem, špatní a neschopní mohou být pouze lidé, kteří tyto státní podniky špatně řídí a ty osoby, které je tam na základě jakýchsi nestandardních postupů dosadily.

35.2. Fond na základě výběrových řízení může pověřit dlouhodobou správou ČD, Letiště Praha a dalších státních podniků soukromé podnikatelské subjekty, které v dané oblasti podnikání osvědčily své schopnosti.

35.3. Ruší se cesty kamionové přepravy od 12 hod v pátek až do 24 hodin v neděli. FDI je povinen zajistit během 2 let přechod tranzitní kamionové přepravy na železniční transport (s výjimkou rychle se kazícího zboží). Tranzitní kamionová přeprava bude stažena ze silnic.

35.4. Podporovat se bude výstavba obchvatů vesnic a měst – tuto činnost budou řešit samy obce formou zařazení této položky do Obecního seznamu projektů.

35.5. Přednostní podporu obdrží nákladní a osobní železniční přeprava a kombinovaná kontejnerová přeprava.

35.6. Tento fond je oprávněn účastnit se s podnikatelskou sférou mezinárodních investic v mezinárodní přepravě (zakoupení říčních a námořních lodí pro zahraniční dopravu, silniční přepravníky kontejnerů, letecká přeprava a doprava). Podmínkou účasti FDI v takových investičních projektech je nejméně 50 % účast fondu na hospodářském výsledku firmy a účast v kontrolních orgánech firmy. Tato účast nesmí být žádným způsobem snížena ani žádným způsobem zcizena.

35.7. Systém mýtného je zrušen. Fond zabezpečuje údržbu všech komunikací, které nejsou v majetku obcí. Komunikace v majetku okresů a krajů se převádí do majetku fondu.

36. Fond kultury a církví (FKC)nahrazujeministerstvokultury,předseda fondu je členem vlády

36.1, Vracení majetku církvím a vyrovnáváním se s minulostí se nepředpokládá, protože veškerý majetek byl vytvořen v minulosti díky tvrdé práci obyvatel naší země. Církev – hlavně katolická, při tom v minulosti náš národ mnoha způsoby pomáhala zotročovat (jsem si vědom, že tato slova jsou tvrdá a popuzující, leč pravdivá, na politickou korektnost již není čas). Tato slova nejsou namířena proti víře člověka v Boha, Energii, Prozřetelnost  nebo cokoliv jiného v souladu s vírou konkrétního jedince. Víra člověka je velice intimní záležitostí. Člověk nepotřebuje prostředníka, aby mohl rozmlouvat s Bohem, nepotřebuje hromadit majetek proto, aby mohl věřit v NĚCO vyššího.

36.2. Pokud chtějí církve skutečně být prostředníkem mezi lidmi a Bohem, potom budou toto rozhodnutí tolerovat.

36.3. Veškerý nemovitý majetek + inventář pro církevní účely bude převeden do Fondu kultury a církví, který jej bude ze svých zdrojů udržovat v řádném stavu.

36.4. V rámci tohoto fondu mohou církve zřizovat svoje vlastní nadace, které budou fondem registrovány a dozorovány a společnost bude jejich činnost dotovat na smluvním základě s FKC. Církve tak mohou budovat své církevní školy, hospice, domovy důchodců, nemocnice atd.

36.5. Každá nadace bude mít svůj samostatný účet u SOB. Platy církevních hodnostářů budou vypláceny z účtů těchto nadací, kam budou směřovány příspěvky věřících na tyto účely. Pokud bude prostředků nedostatek, musí se církevní hodnostáři postarat, aby měli více věřících, nebo se budou muset věnovat i podnikatelské činnosti nebo požádat o příspěvky Vatikán v případě katolické církve. 

36.6. Pro financování svých podnikatelských subjektů mohou církve využít stejně jako každý občan naší republiky bezúročné půjčky od SOB.

36.7. Církve mohou spolupracovat s Důchodovým fondem v pořizování nových hospiců, LDN a dalších objektů se sociálním zaměřením, mohou být jejich provozovateli. Mohou se vrátit ke kořenům své vlastní víry a vykonat mnoho dobrého pro své bližní v této oblasti.

36.8. Pokud jsou kulturní památky se souhlasem fondu využívány ke komerčním účelům, potom provozovatel takového komerčního projektu může takovou památku využívat pouze na základě smlouvy o pronájmu a musí zaplatit odpovídající pronájem, který se stává rozpočtem fondu.

36.9 Všechny církve jsou si v rámci společnosti rovné. Žádná z nich nebude společností upřednostňována ani upozaďována.

37. Vězeňství

37.1. Redukuje se podstatným způsobem vězeňská služba i věznice. Vzhledem ke změně ekonomických vztahů v zemi a plnému bezhotovostnímu platebnímu styku nebudou možné finanční zločiny (daňové úniky, finanční trestná činnost), bude odbourána většina možností páchání podvodů a zpronevěr, díky všeobecnému zabezpečení každého občana ubude podstatným způsobem počet trestných činů krádeže věcí.

37.2. Nedbalostní trestné činy, krádeže a podvody budou trestány peněžitými tresty v souběhu s domácím vězením zabezpečeným elektronickými náramky.

37.3. Vážné trestné činy – např. vraždy, únosy, jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nedbalostní trestné činy pod vlivem alkoholu nebo omamných látek budou trestány pobytem v pracovních táborech řízených vězeňskou službou v kombinaci s elektronickými náramky (zjednodušení a zlevnění ostrahy).

37.4. Všichni vězňové budou povinně pracovat a vykonávat práci. Z odměny vězňů ve výši minimální mzdy budou po odečtu sociálního a zdravotního pojištění a minimální, zákonem stanovené měsíční částky pro vlastní potřebu, hrazeny veškeré poplatky spojené s pobytem ve vězení a jejich hlídáním a splátky určené soudním rozhodnutím. Případná nespotřebová část vydělaných NPP zůstane bývalému vězni po propuštění na účtu.

37.5. Vězeňská služba vykonává pouze dozorovou, případně převýchovnou činnost. Ostatní potřebné činnosti spojené s chodem věznice jsou vykonávány vězni podle rozhodnutí ředitele věznice.

37.6. Věznice musí být dislokována mimo zastavěné území. Všichni vězni odsouzení k výkonu trestu ve věznici mají stejný system zajištění – digitální náramky s nepřetržitým monitoringem. Pohyb na území věznice je omezen pouze vnitřním řádem věznice. Tato opatření zásadním způsobem sníží náklady na vězeňskou službu.

38. Armáda ČR

38.1. AČR má obranný charakter a na území jiného státu může působit pouze tehdy, pokud tento stat je členem mezinárodní aliance, jíž je ČR členem, a pokud tento stát byl napaden nepřítelem.

38.2. Na území našeho státu je přítomnost cizích vojsk stejně tak jako i cizích zařízení, nebo zařízení spadajících pod velitelskou pravomoc cizích subjektů zakázána ústavním zákonem.

38.3. Veškeré pokusy obejít základní ústavní pravidla jsou považována za vlastizradu.

38.4. Vrchním velitelem AČR je Náčelník generálního štábu jmenovaný PS. Do této funkce může být jmenován pouze vysokoškolsky vzdělaný vojenský odborník.

38.5. Náčelník generálního štábu předkládá návrhy na vybavení a organizaci či reorganizaci AČR přímo Předsedovi PS.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.